PRODUŽEN PRITVOR: Ubio tasta, ranio suprugu i taštu

Be­ra­nac Vu­čić Džik­nić, ko­ji se te­re­ti da je u no­vem­bru pro­šle go­di­ne ubio ta­sta Bo­ži­da­ra Asa­no­vi­ća (72), ra­nio ta­štu Iv­ku (71) i su­pru­gu Ol­gu (44), od­lu­kom Ape­la­ci­o­nog su­da osta­će u pri­tvo­ru. Na te­ret su mu sta­vlje­na kri­vič­na dje­la te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju, u sti­ca­ju sa kri­vič­nim dje­lom ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.

Džik­nić je kr­va­vi pir po­či­nio sre­di­nom no­vem­bra pro­šle go­di­ne u apart­ma­ni­ma „Asa­no­vić”, u Ča­nju kod Su­to­mo­ra. Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci pro­du­žio mu je pri­tvor zbog te­ži­ne dje­la za ko­je se te­re­ti, kao i zbog opa­sno­sti od bjek­stva i po­na­vlja­nja dje­la uko­li­ko se na­đe na slo­bo­di. Žal­bu na to rje­še­nje ulo­žio je nje­gov bra­ni­lac, ali je Ape­la­ci­o­ni sud od­bio kao neo­sno­va­nu. Džin­kić je op­tu­žen da je kri­tič­ne no­ći is­pa­lio vi­še hi­ta­ca u Asa­no­vi­ća, ko­ji je od za­do­bi­je­nih po­vre­da pre­mi­nuo na li­cu mje­sta, a po­tom je ra­nio ta­štu Iv­ku i su­pru­gu Ol­gu.

Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce, Džik­nić je u po­ro­dič­noj ku­ći svo­ga ta­sta, neo­vla­šće­no dr­že­ći i no­se­ći auto­mat­sku pu­šku ne­po­zna­te mar­ke, ruč­nu bom­bu „M75” kao i eks­plo­ziv­nu na­pra­vu sa­či­nje­nu od tri­ni­tro­to­lu­e­na i amo­ni­jum ni­tra­ta, sa umi­šlja­jem po­ku­šao da li­ši ži­vo­ta vi­še li­ca. Iz pu­ške je u prav­cu ta­sta is­pa­lio vi­še pro­jek­ti­la, na­no­se­ći mu po­vre­de usled ko­jih je kod Asa­no­vi­ća na­stu­pi­la smrt na li­cu mje­sta, dok je u prav­cu ošte­će­nih Iv­ke i Ol­ge is­pa­lio vi­še pro­jek­ti­la, na­no­se­ći im oso­bi­to te­ške tje­le­sne po­vre­de.

Na­kon što je iz­vr­šio kr­va­vi pir, Džik­nić je po­ku­šao da iz­vr­ši sa­mo­u­bi­stvo. Ape­la­ci­o­ni sud je oci­je­nio da je oprav­da­no da Be­ra­nac osta­ne u pri­tvo­ru, jer mu pri­je­ti ka­zna od naj­ma­nje 10 go­di­na ro­bi­je, zbog če­ga po­sto­ji opa­snost da će, uko­li­ko se na­đe na slo­bo­di, po­bje­ći. Ta opa­snost po­ve­ća­na je či­nje­ni­com da mu po­ro­di­ca ži­vi u ino­stran­stvu i da bi mu mo­gli po­mo­ći u skri­va­nju.
Opa­snost od po­na­vlja­nja kri­vič­nog dje­la, ka­ko pi­še u rje­še­nju Ape­la­ci­o­nog su­da, po­sto­ji jer je Be­ra­nac ra­ni­je osu­đi­van za dje­la pro­tiv ži­vo­ta i ti­je­la, pa je ja­sno da do­sa­da­šnje ka­žnja­va­nje ni­je ima­lo uti­ca­ja na nje­ga da ne po­či­ni no­vo dje­lo.

 

volimpodgoricu-me

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Скочи на траку са алаткама